Om du undrar över något eller har en rabattkod så skriv det här.
Allmänna villkor vid beställning av en webshop eller en hemsida

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandena mellan Jari Viirelä DistansData och kund avseende de av Jari Viirelä DistansData installerad programvara. Jari Viirelä DistansData tillhandahåller generell information om tjänsterna via sin hemsida www.distansdata.se. Jari Viirelä DistansDatas meddelande till kund sker via e-post och/eller brev. Sådant meddelande anses mottaget sju dagar efter dess avsändande om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

2. En webshop eller hemsida per domänadress
Kund går med på att Jari Viirelä DistansData webbshoppens eller hemsidans programvara ej får spridas vidare gratis eller för pengar, programvaran får endast användas på en domänadress. Om kund säljer verksamheten så får naturligtvis programvaran följa med, men den nya kunden förbinder sig också att ej sprida programvaran vidare gratis eller mot pengar, Jari Viirelä DistansDatas kund ska meddela köparen av verksamheten detta.

3. Avtal
Avtal skall anses ha träffats i och med att Jari Viirelä DistansData registrerar kunds beställning alternativt kunden själv registrerar sig på Jari Viirelä DistansDatas hemsida. Bekräftelse på beställning skickas via e-post till vid beställningen angiven e-postadress. Jari Viirelä DistansData förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med kund ifall kunden kan antas ej följa dessa allmänna villkor för tjänsten.

4. Avgifter
Avgifter utgår enligt gällande prislista för tjänsten. Kund får faktura på 14 dagar men Jari Viirelä DistansData förbehåller sig rätten att fakturera kund i förskott. Betalning sker i förskott, eller vid betalning mot faktura skall betalning erläggas senast 14 dagar efter fakturans utställelsedatum. När kund har betalat avgiften vid förskottsbetalning så åtar sig Jari Viirelä DistansData att installera programvaran enligt beställning av kund. Kund skall omgående meddela Jari Viirelä DistansData om en faktura anses felaktig. Kund skall meddela Jari Viirelä DistansData vid ändring av faktureringsadress, skriftligt via brev alternativt med e-post till info@distansdata.se Om kund efter påminnelse och inkassokrav och kronofogdekrav inte betalar fakturan så anses avtalet vara brutet från kundens sida och Jari Viirelä DistansData har då rätt att återta utfört arbete tills fakturan är betald i sin helhet. Om kund väljer att säga upp detta avtal har Jari Viirelä DistansData rätt att fakturera kunden skälig timarvode för erlagd tid.

5. Kundens ansvar
Kunden ansvarar helt för kundens korrespondens, kunds inlägg i nyhetsmöten, innehållet på kunds webbsidor samt andra aktiviteter som kund utför på Internet eller i system kopplade till Internet. Detta ansvar innefattar att tillse att vid var tid gällande lagstiftning följs. Kund ansvarar även för att annan som getts möjlighet att utnyttja tjänsten följer dessa allmänna villkor. Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot och lagra information. Kund är också ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten. Kund är själv ansvarig för att uppdatera sig om ändringar i avtalet mellan kund och Jari Viirelä DistansData på hemsidan www.distansdata.se

6. Ansvarsbegränsning
Jari Viirelä DistansData har efter installerad programvara och överlåtelse till kund ej något ansvar för hur programvaran fungerar eller används av kund och kan således inte vara ansvarig för att göra nya ändringar av programvaran utan betalning i framtiden. Ej heller har Jari Viirelä DistansData något ansvar för innehållet i programvaran som kunden lägger in. Jari Viirelä DistansData följer distansavtalslagen och dess regler.

7. Dataskyddsförordningen GDPR och personuppgifter
Jari Viirelä DistansData behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna få betalt för din beställning av tjänster hos oss. Kunduppgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Om du prenumererar på nyhetsbrevet och vill bli borttagen så kan du i nyhetsbrevet klicka på att du vill sluta prenumerera på nyhetsbrevet så tas du bort från listan.

Vi har fått dina uppgifter från dig själv när du fyller i dina personuppgifter vid beställning på vår hemsida.

De personuppgifter vi har om dig delas inte med tredje part annat än då vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss, se Kontakta oss sidan hur du når oss.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Fullständig information om EU:s Dataskyddsförordning GDPR och personuppgifter https://www.distansdata.se/GDPR.pdf